សកម្មភាព - ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
កិច្ចប្រជុំក្រុមទី៣ ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ជាមួយក្រុមការងារវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត(ក្រុមRIA) នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
០៤-កក្កដា-២០១៧

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម ប៉ិច សុខា អគ្គលេខាធិការរង និងជាអនុប្រធានអចិន្រ្តៃយ៍ក្រុមប្រតិបត្តិលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (Regulatory Executive Team) របស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានដឹកនាំក្រុមទី៣ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ប្រជុំជាមួយក្រុមការងារវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត(ក្រុមRIA) នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សាចុងក្រោយលើរបាយការណ៍វាយតម្លៃបឋមចំនួន២របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា គឺទី១: របាយការណ៍វាយតម្លៃបឋមលើផលប៉ះពាល់នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ និងទី២: របាយការណ៍វាយតម្លៃបឋមលើផលប៉ះពាល់នៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម។

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែនេះ
១១៥៥
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាទាំងអស់
១១៨៥៧៦