អសយដ្ឋាន - ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
អសយដ្ឋាន
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌
អគារលេខ ៤១ ​មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា
ជាន់ទី២ ស្លាបខាងកើតនៃអគារមិត្តភាព

ទូរស័ព្ទលេខ៖ (៨៥៥) - ២៣ ២១១ ៩៤៣
ទូរសារលេខ៖ (៨៥៥) - ២៣ ២១១ ៩៤៣
សារអេឡិចត្រូនិច៖ info@ecosocc.gov.kh
គេហទំព័រ៖ www.ecosocc.gov.kh