ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ព្រិត្តិប័ត្រប្រចាំឆ្នាំ ២០១០
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ មករា
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៤ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ​ កុម្ភៈ
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៤ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ មិនា
២៤ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៧ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ មេសា
២៤ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៨ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ ឧសភា
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៨ MB
ព្រិត្តិប័ត្រប្រចាំខែ មិថុនា
២៤ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១០ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ កក្កដា
២៤ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៩ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ​ សីហា
១៦ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១០ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ កញ្ញា
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១០ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ តុលា
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៩ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ​ វិច្ឆិកា
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៩ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ ធ្នូ
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១០ MB