ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ព្រិត្តិប័ត្រប្រចាំឆ្នាំ ២០១២
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ មករា
១៦ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១០ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ​ កុម្ភៈ
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១១ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ មិនា
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១២ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ មេសា
២០ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១២ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ ឧសភា
១៦ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១០ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ មិថុនា
១៦ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៩ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ កក្កដា
១៦ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ៩ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ សីហា
២២ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១១ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ កញ្ញា
២២ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១២ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ តុលា
២២ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១២ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ​ វិច្ឆិកា
១៨ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១០ MB
ព្រិត្តិបត្រប្រចាំខែ ធ្នូ
១៨ ទំព័រ​ | ទំហំ​ :  ១៤ MB