ព័ត៌មាន - ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
កិច្ចប្រជុំដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីថ្មីនៃក្រុម RET ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃបឋមលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
០៤-ឧសភា-២០១៧

នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ឯកឧត្តម អេង រត្នមុនី ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលនៃ ក្រុមប្រតិបត្តិលិខិត​បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត (Regulatory Executive Team_RET) របស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិ​ច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ​ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល​មន្រ្តីថ្មី​នៃក្រុម RET ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃបឋមលើផលប៉ះពាល់​នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត។

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែនេះ
១១៥៥
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន
» 
ចំនួនអ្នកទស្សនាទាំងអស់
១១៨៥៧៦