ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ការផ្ដល់យោបល់
លេខរៀង
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
ចំនួនអ្នកផ្ដល់យោបល់
000046
ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង
000036
ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រង់សំណល់រាវដែលមានសារធាតិគីមីពុល
000042
ការគ្រប់គ្រងលើការចាត់ថ្នាក់ និងការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី
000047
សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីអាហារូបករណ៍និងរបបឧបត្ថម្ភជីវភាពអន្តេវាសិក សម្រាប់សិស្ស និស្សិតសិក្សាតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ
000041
សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
000039
ប្រកាសស្តីពីការចុះបញ្ជីនាមករណ៍សហគ្រាសក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះសមាគម និងកិច្ចការពារ
000033
ការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ
000035
ការគ្រប់គ្រងលើការនាំចូលត្បូងពេជ្រមិនទាន់កែច្នៃ និងការនាំចេញត្បូងពេជ្រដែលបានកែច្នៃរួចក្នុងការអនុវត្តគម្រោងចេញវិញ្ញាបនបត្រគឹមប័រលី
000043
ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
000044
ប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍
000027
ការចុះបញ្ជីផលិតផល (ច.ប.ផ)
000031
ការប្រើក្របខណ្ឌផលិតកម្ម និងការប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
000034
ប្រកាសស្តីពីវិធានបច្ចេកទេស(បទបញ្ជាបច្ចេកទេស)ផលិតកម្មល្អក្នុងរោងចក្រសិប្បកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម
000038
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និងទេសចរតាមផ្លូវគោក
000032
មគ្គុទេសទេសចរណ៍បកប្រែបន្ត