ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ស្ថានភាពការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
លេខរៀង
ប្រភេទ
របាយការណ៍វាយតម្លៃ
ថ្ងៃខែឆ្នាំ
ក្រសួង
ស្ថានភាព
ពណ.០០៦
ប្រកាស
សេចក្តីព្រាងប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីអំពី ការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែ សម្រួលតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយ៍នៅកម្ពុជា
២៤-មេសា-២០១៧
MOC
សម្រេច
000062
ប្រកាស
ការវាយតម្លៃបឋមលើផលប៉ះពាល់ សេចក្ដីព្រាងប្រកាស ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី ខេត្ត ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
០៨-កក្កដា-២០១៦
សម្រេច
000061
ប្រកាស
សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងស្រែអំបិល និងផលិតកម្មអំបិល
១៥-កក្កដា-២០១៦
សម្រេច
000056
ប្រកាស
សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
០១-ឧសភា-២០១៤
សម្រេច
000055
អនុក្រឹត្យ
អនុក្រឹត្យស្តីពី បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
០៤-កក្កដា-២០១៦
សម្រេច
000054
អនុក្រឹត្យ
សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់រង្វាន់ដល់ជ័យលាភីសិស្សពូកែ ផ្នែកអកក្សរសិល្ប៏ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រ
០១-មករា-២០១៦
កំពុងបន្ដ
000052
ប្រកាស
ប្រកាសស្តីពី លក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ កែសម្រួល ព្យួរ ដកហូត ឬបដិសេធអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការទុរគមនាគមន៍
០១-មេសា-២០១៦
សម្រេច
000051
អនុក្រឹត្យ
អនុក្រឹត្យស្តីពី​ ការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក និងអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្ម
០១-មករា-២០១៥
MME
សម្រេច
000050
ប្រកាស
សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
០១-ឧសភា-២០១៤
សម្រេច
000049
អនុក្រឹត្យ
អនុក្រឹត្យស្តីពី​ ការគ្រប់គ្រងសត្វឃាតឋាន​ ការត្រួតពិនិត្យលើអនាម័យនិងផលិតផលសាច់សត្វ
១៤-កុម្ភៈ-២០១៤
សម្រេច
000048
អនុក្រឹត្យ
ការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក និងអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
០១-កញ្ញា-២០១៤
MME
សម្រេច
000047
អនុក្រឹត្យ
សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីអាហារូបករណ៍និងរបបឧបត្ថម្ភជីវភាពអន្តេវាសិក សម្រាប់សិស្ស និស្សិតសិក្សាតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ
១៨-កុម្ភៈ-២០១៤
សម្រេច
000046
ប្រកាស
ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង
២៤-កុម្ភៈ-២០១៤
សម្រេច
000044
ប្រកាស
ប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍
២៦-សីហា-២០១៣
MOT
សម្រេច
000043
ប្រកាស
ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
០១-មេសា-២០១៣
MOT
សម្រេច
000042
អនុក្រឹត្យ
ការគ្រប់គ្រងលើការចាត់ថ្នាក់ និងការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី
១៧-ឧសភា-២០១៣
MOE
សម្រេច
000041
ប្រកាស
សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
២៤-ឧសភា-២០១៣
MME
កំពុងបន្ដ
000039
ប្រកាស
ប្រកាសស្តីពីការចុះបញ្ជីនាមករណ៍សហគ្រាសក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះសមាគម និងកិច្ចការពារ
២០-ធ្នូ-២០១២
MOC
សម្រេច
000038
ប្រកាស
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និងទេសចរតាមផ្លូវគោក
២៣-មីនា-២០១២
MOT
សម្រេច
000037
ប្រកាស
ប្រកាសលេខ ៦០៧៖ និតិវិធី និងបែបបទស្តីពីការបង្កើតរោងចក្រសិប្បកម្ម
០៣-ធ្នូ-២០១២
MME
សម្រេច