ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ស្ថានភាពការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
លេខរៀង
ប្រភេទ
របាយការណ៍វាយតម្លៃ
ថ្ងៃខែឆ្នាំ
ក្រសួង
ស្ថានភាព
000036
ប្រកាស
ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រង់សំណល់រាវដែលមានសារធាតិគីមីពុល
១៥-វិច្ឆិកា-២០១២
MOE
សម្រេច
000035
ប្រកាស
ការគ្រប់គ្រងលើការនាំចូលត្បូងពេជ្រមិនទាន់កែច្នៃ និងការនាំចេញត្បូងពេជ្រដែលបានកែច្នៃរួចក្នុងការអនុវត្តគម្រោងចេញវិញ្ញាបនបត្រគឹមប័រលី
០៦-វិច្ឆិកា-២០១២
MOC
សម្រេច
000034
ប្រកាស
ប្រកាសស្តីពីវិធានបច្ចេកទេស(បទបញ្ជាបច្ចេកទេស)ផលិតកម្មល្អក្នុងរោងចក្រសិប្បកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម
០៩-តុលា-២០១២
MME
សម្រេច
000033
ប្រកាស
ការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ
១១-តុលា-២០១២
MOE
សម្រេច
000032
ប្រកាស
មគ្គុទេសទេសចរណ៍បកប្រែបន្ត
៣០-សីហា-២០១២
MOT
សម្រេច
000031
ប្រកាស
ការប្រើក្របខណ្ឌផលិតកម្ម និងការប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
២៤-កក្កដា-២០១២
MOE
សម្រេច
000028
អនុក្រឹត្យ
មណ្ឌលកំសាន្តទេសចរណ៍សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
២៣-មីនា-២០១២
MOE
សម្រេច
000027
ប្រកាស
ការចុះបញ្ជីផលិតផល (ច.ប.ផ)
០៧-មីនា-២០១២
MME
សម្រេច
000025
ប្រកាស
ការចេញវិញ្ញាប័ណ្ណបត្របញ្ជាក់បរិមាណនិងមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី
២២-មីនា-២០១២
MME
សម្រេច
000024
ប្រកាស
ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យាជួលផលិតបន្តក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ វាយនភ័ណ្ឌ
១០-កក្កដា-២០១២
MOC
សម្រេច
000023
អនុក្រឹត្យ
ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
១២-កក្កដា-២០១២
MOE
សម្រេច
000022
ប្រកាស
ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ពលកម្ម ក្នុងពន្ធនាគារ ដើម្បីផលិតទំនិញនាំចេញ
២២-កុម្ភៈ-២០១២
MOC
សម្រេច