ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រង់សំណល់រាវដែលមានសារធាតិគីមីពុល
ទិន្នន័យដំបូង
ថ្ងៃទទួល
: 2012-11-15
ថ្ងៃបញ្ចប់
: 2013-05-20
លេខរៀង
: 000036
សេចក្តីព្រៀង
: 000036
ស្ថានភាព
: សម្រេច
ឈ្មោះ​​
: ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រង់សំណល់រាវដែលមានសារធាតិគីមីពុល
ប្រភេទ
: ប្រកាស
អធិប្បាយ
:

ប្រកាសនេះនឹងតម្រូវឲ្យរោងចក្រសំអាតសំណល់រាវដែលមានសារធាតុគីមីពុល ដោយ អនុលោមតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេស មុនពេលបញ្ចេញចោលទៅក្នុងប្រព័ន្ធលូសាធារណៈនិងប្រភពទឹក សាធារណៈ  សំដៅធា នាឲ្យបាននូវការការពារសុខភាពមនុស្ស សត្វ និងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ។ គោលការណ៍បច្ចេកទេសនេះបញ្ជាក់ពីឧបករណ៍សម្ភារៈប្រព្រឹត្តិកម្មចាំបាច់នានាសម្រាប់សំអាតសំណល់រាវដែលមានសារធាតុគីមីពុល និងបញ្ជាក់ពីកម្រិតសារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងសំណល់រាវ ដែលអាចបញ្ចេញចោលបាន។

ក្រសួងបរិស្ថាននឹងធ្វើអធិការកិច្ចក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ចេញសំណល់រាវដែលមានសារធាតុគីមីពុលលើសពីកម្រិតកំណត់ និងផាកពិន័យចំពោះរោងចក្រសហគ្រាស ដែលមិនអនុវត្តតាម។

មន្រ្តីទំនាក់ទំនងនៃក្រសួង
ក្រសួងបរិស្ថាន
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ១
: ឯកឧត្តម ឈុន វណ្ណៈ
មុខងារមន្រ្តីទី ១
: ប្រធាននាយកនាយកដ្ឋានផែនការ និងកិច្ចការ ច្បាប់និងជាអនុប្រធានផ្នែកRIAនៃក្រសួងបរិស្ថាន
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ១
: 012-792-494
អ៊ីម៉ែល​ ១
: vannakdrchhun@gmail.com
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ២
: លោក យិន សំរាយ
មុខងារមន្រ្តីទី ២
: អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍តំបន់ការពា ធម្មជាតិ និងជាសមាជិកផ្នែក RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ២
: 011-871-541
អ៊ីម៉ែល ២
: samrayyin@gmail.com
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងផ្នែកការិយាល័យវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (ORIA)
ឈ្មោះមន្រ្តី
: លោកស្រី លឹម សុគន្ធា
មុខងារមន្រ្តី
: អនុប្រធានការិយាល័យច្បាប់ នៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តី
: 092-736-969
អ៊ីម៉ែល
: lskthea@yahoo.com
វិភាគ
១​. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
ប្រភពទឹកដែលមានសារធាតុគីមីពុលនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់វិស័យទេសចរណ៍ ។
២. គោលបំណង
ល្អ
កាត់បន្ថយសារធាតុគីមីពុលនៅក្នុងសំណល់រាវដែលបញ្ចេញចោលដោយរោងចក្រឧស្សាហកម្មទៅក្នុងផ្លូវទឹក ឲ្យនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាដែលមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក ដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិ ស្ថាន ដែលជាបច្ច័យអាក្រក់ដល់សុខភាពមនុស្ស សត្វ និងជីវៈចម្រុះ ។
៣. ការជ្រើសរើស
ល្អ
៤. ឥទ្ធិពល
ល្អ
៥. ការពិគ្រោះយោបល់
ល្អ
៦. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
៧. ការអនុវត្តិន៍
ល្អ
សង្ខេប

មានផលចំណេញច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីការបង្កើតប្រកាសនេះ ដោយការកាត់ បន្ថយហានិភ័យនៃការបំពុលទឹកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ទោះបីជាយ៉ាងណា បន្ទុក ចំណាយអាចមានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ការវាយតម្លៃពេញលេញ (RIS)គួរត្រូវបាន រៀបចំ។