ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
អនុក្រឹត្យស្តីពី​ ការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក និងអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្ម
ទិន្នន័យដំបូង
ថ្ងៃទទួល
: 2015-01-01
ថ្ងៃបញ្ចប់
: 2015-01-01
លេខរៀង
: 000051
សេចក្តីព្រៀង
: 000051
ស្ថានភាព
: សម្រេច
ឈ្មោះ​​
: អនុក្រឹត្យស្តីពី​ ការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក និងអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្ម
ប្រភេទ
: អនុក្រឹត្យ
អធិប្បាយ
:
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងនៃក្រសួង
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ១
: លោកជំទាវ យ៉ែម កាន់នីកា
មុខងារមន្រ្តីទី ១
: ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងជាប្រធានផ្នែក RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ១
: 012-850-856
អ៊ីម៉ែល​ ១
: kannikayem@yahoo.com
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ២
: លោក សួ ប៉ុណ្ណារិទ្ធ
មុខងារមន្រ្តីទី ២
: អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងជាអនុប្រធានផ្នែក RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ២
: 012-654-078
អ៊ីម៉ែល ២
: narithsour@list.ru
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងផ្នែកការិយាល័យវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (ORIA)
ឈ្មោះមន្រ្តី
: លោក រ៉ុម ផល្លីស
មុខងារមន្រ្តី
: មន្រ្តីគម្រោង RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តី
: 078 23 50 78/ 079 86 33 18
អ៊ីម៉ែល
: phallisrom70@gmail.com
វិភាគ
១​. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
២. គោលបំណង
ល្អ
៣. ការជ្រើសរើស
ល្អ
៤. ឥទ្ធិពល
ល្អ
៥. ការពិគ្រោះយោបល់
ល្អ
៦. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
៧. ការអនុវត្តិន៍
ល្អ
សង្ខេប