ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
ទិន្នន័យដំបូង
ថ្ងៃទទួល
: 2014-05-01
ថ្ងៃបញ្ចប់
: 2014-05-01
លេខរៀង
: 000056
សេចក្តីព្រៀង
: 000056
ស្ថានភាព
: សម្រេច
ឈ្មោះ​​
: សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
ប្រភេទ
: ប្រកាស
អធិប្បាយ
:

ប្រកាសនេះ ចែងពីការគ្រប់គ្រង​កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងសត្វ ការពារ សុខភាពសត្វ ​សុខភាពសាធារណៈ និងការការពារបរិស្ថាន។ ​នីតិបុគ្គល ឬរូបវ័ន្តបុគ្គល ដែល​មាន​បំណងប្រកប អាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វមាន​កាតព្វកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

  • ស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបង្កើតកសិដ្ឋាន និងសុំចុះបញ្ជីកសិដ្ឋាន
  • ​ការសាងសង់ត្រូវគោរពតាមបទដ្ឋានបចេ្ចកទេស
  • ធានាការអនុវត្តវិធានបសុព្យាបាល និងបទដ្ឋានបចេ្ចកទេសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចឹញ្ចឹម។

ប្រកាសនេះមាន​វិសាលភាពអនុវត្តចំពោះកសិដ្ឋានចឹញ្ចឹមសត្វ ​​(ប្រភេទ«ក» ខ្នាតធំប្រភេទ«ខ» ខ្នាត​មធ្យមនិងប្រភេទ «គ» ខ្នាតតូច)។

មន្រ្តីទំនាក់ទំនងនៃក្រសួង
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ១
: លោក អ៊ុំ សាវី
មុខងារមន្រ្តីទី ១
: អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាប្រធានផ្នែក RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ១
: 012 727 664
អ៊ីម៉ែល​ ១
: oum.savy@yahoo.com
ឈ្មោះមន្រ្តីទី ២
: លោក ហាវ ផា
មុខងារមន្រ្តីទី ២
: អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាអនុប្រធានផ្នែក RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីទី ២
: 012 837 565
អ៊ីម៉ែល ២
: hao_72pha@yahoo.com
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងផ្នែកការិយាល័យវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (ORIA)
ឈ្មោះមន្រ្តី
: លោក រ៉ុម ផល្លីស
មុខងារមន្រ្តី
: មន្រ្តីគម្រោង RIA
លេខទូរស័ព្ទមន្រ្តី
: 078 23 50 78/ 079 86 33 18
អ៊ីម៉ែល
: phallisrom70@gmail.com
វិភាគ
១​. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
២. គោលបំណង
ល្អ
៣. ការជ្រើសរើស
ល្អ
៤. ឥទ្ធិពល
ល្អ
៥. ការពិគ្រោះយោបល់
ល្អ
៦. ចំណោទបញ្ហា
ល្អ
៧. ការអនុវត្តិន៍
ល្អ
សង្ខេប