ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ការបណ្ដុះបណ្ដាល
ថ្ងៃចាប់ផ្ដើម
ថ្ងៃផុតកំណត់
ទីតាំង
ប្រធានបទ
ទំនាក់ទំនង
០១-មករា-២០១៥
០១-មករា-២០១៦
សិក្ខាសាលា ស្តីពីការយល់ដឹងអំពីគម្រោង និងវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ​ផលប៉ះពាល់នៃលិខិត​បទដ្ឋាន​គតិយុត្តិ ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
០១២-៨៧៨-៨៩០